Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a definice pojmů

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ či „VOP“) společnosti AGENDER s.r.o., se sídlem Praha 4, Višňová 1343/20, PSČ 140 00, IČ: 242 61 335, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198390 a společnosti OPEN MIND SOCIETY, s.r.o., se sídlem Praha 4, Višňová 1343/20, PSČ 140 00, IČ: 091 487 36, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331674 (dále jen “AGENDER” , „OMS“ nebo „Poskytovatel“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a objednatelem vzniklé na základě Smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a třetí osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím internetového rozhraní Poskytovatele. Toto rozhraní provozuje Poskytovatel na webové stránce umístěné na internetové adrese www.agender.cz, resp. www.zenskekruhyaritualy.cz, resp. www.vsemzenam.cz. Poskytovatel provozuje na výše zmíněných stránkách také svůj e-shop.

 

Definice pojmů:

Pojmy uvedené v textu Podmínek mají následující význam:

Ceník – znamená sazebník cen za služby uvedený na internetových stránkách www.agender.cz, resp. e-shop Agender, resp. www.zenskekruhyaritualy.cz, resp. www.vsemzenam.cz

Objednatel či Klient – znamená právnická či fyzická osoba, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služeb; objednatelem se dále rozumí být objednatel – podnikatel nebo objednatel – spotřebitel;

Objednatel – spotřebitel – každý člověk, který uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

Objednatel – podnikatel – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

Předmět služby – předmětem služby se ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí účast na akci v rámci školícího či vzdělávacího programu, resp. účast na festivalu (dále jen “akce”), resp. nákup přes e-shop Obsah a rozsah tohoto programu, popř. doprovodných služeb, výše ceny bez DPH vztahující se k danému programu jsou uvedeny na webových stránkách www.agender.cz, resp. www.zenskekruhyaritualy.cz, resp. www.vsemzenam.cz vždy přímo u konkrétní varianty tohoto programu.

ZOOU – platná legislativa v oblasti ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a navazující právní předpisy;

Objednatel odesláním či potvrzením objednávky Poskytovateli stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný, a to včetně odkazů na text citovaných právních předpisů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se tak stávají nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí služeb.

Ustanovení odchylná od Všeobecných obchodních podmínek je vždy možno sjednat ve Smlouvě o poskytnutí služeb. Odchylná ujednání v této Smlouvě pak mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Znění Všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel podle svého uvážení jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.

Veškeré shora uvedené právní vztahy se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zákona č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění.

 

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

 

Objednatel má možnost závazně objednat účast na akci elektronickou formou na webové stránce www.agender.cz, resp. FB pracezeny, resp. Linkedin profilu Petry Janíčkové a LinkedIn skupiny VŠEM ŽENÁM, resp. www.vsemzenam.cz, resp. na e-shopu odesláním elektronické objednávky Poskytovateli. Objednatel učiní elektronickou objednávku tak, že na webové stránce www.agender.cz, resp. FB pracezeny, resp. Linkedin profilu Petry Janíčkové a LinkedIn skupiny VŠEM ŽENÁM, resp. www.vsemzenam.cz, resp. na e-shopu označí příslušnou variantu akce a v následně otevřeném objednávkovém formuláři doplní veškeré údaje na tomto formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má Objednatel možnost v objednávce uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat emailem, poštou či učinit telefonicky. Odesláním objednávky Objednatel akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky a cenu akce.

Objednávka odeslaná Poskytovateli se považuje za návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří dnů od jejího obdržení, a to zejména v případě, že:

a) Objednatel již v minulosti porušil své závazky a povinnosti vyplývající z Podmínek nebo ze Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, nebo je porušila osoba Objednatele zastupující či jednající jeho jménem;

b) realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní strategií či obchodními zájmy Poskytovatele či se zásadami poctivého obchodního styku.

Poskytovatel v takovém případě informuje objednatele o odmítnutí objednávky.

4. K uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky Poskytovatelem, které Poskytovatel odešle na e-mail Objednatele uvedený v objednávce, jeho poštovní adresu nebo ji potvrdí jiným vhodným způsobem; Objednatel bere v této souvislosti na vědomí, že v případě objednávky učiněné telefonicky může být tento hovor monitorován.

5. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování plnění si Poskytovatel vyhrazuje právo omezit počet osob, jimž bude akce poskytována (zejména počet účastníků apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na vůli Poskytovatele znemožní nebo omezí možnost poskytnutí plnění uvedeného v potvrzené objednávce, bude o této skutečnosti Objednatele včas informovat k projednání náhradního řešení nebo ke zrušení či zúžení objednávky.

6. V případě jakéhokoliv nevhodného chování Objednatele v průběhu akce, v důsledku něhož by byl ohrožen nebo omezen jeho řádný průběh či ohrožen majetek, zdraví nebo důstojnost zúčastněných nebo třetích osob, je Poskytovatel, resp. jeho pracovník či jiná Poskytovatelem pověřená osoba oprávněna takového Objednatele okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. Povinnost Objednatele uhradit sjednanou cenu tímto zůstává nedotčena.

 

III. Způsob platby, způsob plnění

 

1. Objednávku lze uhradit v hotovosti či bankovním převodem či přes QR kód či přímo on-line na základě zálohové faktury, kterou vystaví Poskytovatel po přijetí objednávky a pošle ji na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce. Splatnost faktury je uvedena přímo na faktuře a je závazná. Neuhradí-li Objednatel tuto fakturu řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn na základě svého uvážení tuto objednávku stornovat; v takovém případě se na ni hledí, jako by nebyla vůbec učiněna.

2. Akce probíhá formou osobní účasti fyzické či on-line na jednotlivých školících dnech, resp. konferenci zajišťované Poskytovatelem v souladu s časovým a obsahovým harmonogramem zveřejněným a případně aktualizovaným na stránkách www.agender.cz, resp. FB pracezeny, resp. Linkedin profilu Petry Janíčkové a LinkedIn skupiny VŠEM ŽENÁM, resp. www.vsemzenam.cz. a na e-shopu. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy, přičemž bere na vědomí, že náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí sám.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

4. Sjednaná smluvní pokuta z prodlení se zaplacením peněžitého závazku má výlučně sankční charakter a její zaplacení se nedotýká případného nároku Poskytovatele na náhradu škody, a to v její plné výši.

 

IV. Pravidla ochrany osobních údajů

 

1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Objednatele v souladu s nařízením EU č. 2016/679 a právními předpisy České republiky.

2. Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Důvodem zpracování je smluvní vztah, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing).

3. Osobní údaje objednatele budou zpracovány v tomto rozsahu: jméno a příjmení, bydliště, věk, účast v evidenci uchazečů o zaměstnání, údaj o čerpání mateřské či rodičovské dovolené, doba podnikání, výše obratu, výše obratu a e-mailová adresa.

4. Poskytovatel přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě̌, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z příslušných právních předpisů.

5. Osobní údaje objednatele budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a po dobu trvání zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

6. Objednatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR. Objednatel má právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 odst. 1 písm. a) a c) až f) GDPR. Dále má Objednatel právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na emailovou adresu info@agender.cz. V případě, že se Objednatel domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Smluvní strany se konečně dohodly, že fotografie, videa či jiné audiovizuální materiály pořízené v souvislosti s touto Smlouvou, mohou být ze strany Poskytovatele použity pro účely propagace, marketingu, newsletteru a zasílání reklamních sdělení, a to po dobu deseti let od pořízení těchto materiálů, ať již byly pořízeny v podobě hmotné či digitalizované.

 

V. Sdělení Poskytovatele objednateli – spotřebiteli před uzavřením smlouvy

 

1. Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a násl. občanského zákoníku („Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“) obdržel od Poskytovatele před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

a) totožnost Poskytovatele, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

b) označení akce a popis jeho hlavních vlastností, zejména obsahovou náplň a časový harmonogram,

c) cenu akce, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání plnění,

e) náklady na účast na akci, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

2. Objednatel odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a násl. občanského zákoníku obdržel od Poskytovatele před uzavřením smlouvy distančním způsobem i další jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy,

d) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

1. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.

2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, že objednatel jiným způsobem podstatně poruší Smlouvu. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí zejména:

a) Poškození dobrého jména Poskytovatele

3. Konstatuje se, že Objednatel – spotřebitel má podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu. Smlouva o poskytování služeb podle těchto Obchodních podmínek se však považuje ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku za smlouvu o využití volného času (formou účasti na akci) a Objednatel – spotřebitel tak není oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve smyslu předchozí věty tohoto článku Obchodních podmínek.

 

VII. Odpovědnost za vady

 

1. S ohledem na specifickou povahu poskytovaného plnění Poskytovatel neodpovídá za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek účasti na akci, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

2. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

3. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel na kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od objednatele oznámení o reklamaci služby.

 

VIII. Storno poplatky

 

1. Žádost o změnu objednávky či o její zrušení resp. storno účasti Objednatele na akci je nutno zaslat písemně na e-mail: info@agender.cz

 

2. Objednatel je oprávněn kdykoliv před uskutečněním akce plně či částečně (změna počtu osob) odstoupit, a to za předpokladu, že uhradí příslušné odstupné (stornopoplatek). V případě, že již objednatel uhradil zálohu či plnou cenu jemu účtovanou za jeho účast na akci, bude mu tento stornopoplatek vyúčtován daňovým dokladem a stržen (započten) proti eventuálnímu nároku na vrácení jím uhrazené částky.

 

Storno poplatek při vzdělávací akci poskytované formou on-line nebo webinářem:

 • Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení zálohy a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

 • Zaplacená záloha a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.

 • V případě už započatého programu, a tudíž čerpaného, peníze vrátit nelze.

 

Storno poplatek při individuální konzultaci:

 • Při nezrušení konzultace jeden pracovní den předem, náleží prodávajícímu / konzultantovi od kupujícího storno poplatek ve výši hodinové konzultace. 

 

3. Výše tohoto stornopoplatku činí částku ve výši Poskytovatelem vynaložených nákladů, minimálně však:

 

Při zrušení účasti na akci alespoň 60 pracovních dní před jejím konáním, 50 % z ceny akce

Při zrušení účasti na akci méně než 60 pracovních dní před jejím konáním, 100 % z ceny akce

 

4. Pro určení okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy (objednávky) je rozhodující den, kdy bylo odstoupení doručeno Poskytovateli. Tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba.

 

IX. Rozhodné právo a řešení sporů

 

1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli a souhlasí, že pro spory mezi nimi vzniklé je rozhodné české právo a místně příslušný obecný soud Poskytovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Poskytovatele. S případnou stížností se může objednatel také obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Pokud se Poskytovatel s objednatelem – spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě.

4. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

 

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“

 

X. Změna všeobecných obchodních podmínek

 

1. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně změnit nebo doplnit o nové ustanovení, zejména pokud jde o působnost a platnost Obchodních podmínek, pravidel pro realizaci těchto změn a jejich rozsah, identifikaci a jednání objednatele, jednání Poskytovatele, vznik, změnu a zánik smluvního vztahu, případně pravidla pro realizaci změn Ceníku, odpovědnosti, komunikaci a doručování, a to pokud taková potřeba vyvstane v návaznosti na:

a) změnu právního předpisu nebo jeho výklad správními úřady nebo soudy České republiky;

b) dostupné technologie;

c) obchodní politiku Poskytovatele.

2. Změnu nebo doplnění Podmínek zveřejní Poskytovatel nejpozději dva (2) měsíce před datem navrhované účinnosti takové změny nebo doplnění na trvalém nosiči dat. Pokud Objednatel s navrženou změnou nebo doplněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah vypovědět ve dvouměsíční výpovědní lhůtě; výpověď je Objednatel povinen doručit Poskytovateli nejpozději sedm (7) pracovních dní přede dnem účinnosti změněných nebo doplněných Obchodních podmínek. Pokud Objednatel takto změněný smluvní vztah nevypoví, stává se nové znění Obchodních podmínek závazným s účinností ode dne navrhované účinnosti takové změny nebo doplnění.

3. V případě, že se práva a povinnosti stran upravená v Obchodních podmínkách změní přímo nebo v důsledku změny právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit, je Poskytovatel oprávněn provést takovou změnu v nutném rozsahu sám. O tom bude Poskytovatel Objednatele informovat. Stejné platí pro opravu chyb, zřejmých nesprávností a chyb v písmu a počtech.

4. Pro Poskytovatele i Objednatele je závazné znění Obchodních podmínek uvedené na webových stránkách Poskytovatele v den, kdy Objednatel učiní objednávku.

5. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Poskytovatele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Objednatelem.

6. Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné ode dne 30. 3. 2020.

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, POUČENÍ ÚČASTNÍKA

ÚČASTNICKÁ DOHODA

Účast na akci, zdravotní způsobilost

 • Účast na vzdělávací akci je umožněna pouze zletilým svéprávným osobám, pokud není s prodávajícím či pořádajícím lektorem dohodnuto výslovně jinak nebo nejde o akci určenou pro tyto osoby (např. v rámci výuky na školách).

 • Účastník mladší 18 let, musí mít ke své účasti doložené písemné svolení rodičů nebo zákonných zástupců.

 • Prodávající neodpovídá za situace, kdy pomocí internetového připojení je umožněna účast osobě nezletilé či nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora. Za tuto situaci odpovídá zákonný zástupce (rodič) či opatrovník takovéto osoby.

 • Účast na vzdělávací akci je dobrovolná. 

 • Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

 • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (např. psychiatrické, kardiovaskulární apod.), zavazuje se před zahájením vzdělávací akce, informovat prodávajícího a pořádajícího lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na vzdělávací akci takováto osoba informovala svého ošetřujícího lékaře.

  • při nedodržení se účastník vystavuje sankci odstoupení od smlouvy pro hrubé porušení.

 • Účastník se zavazuje oznámit prodávajícímu a lektorovi i léčbu, která proběhla v posledních dvou letech (např. spojená s epilepsií, selháním vnitřních orgánů, duševním postižením, depresí apod.) a to nejpozději před zahájením vzdělávací akce.

 • Účastník se zavazuje informovat prodávajícího a pořádajícího lektora, pokud se jeho zdravotní stav během vzdělávací akce zhorší nebo jinak změní negativním směrem.

 • Účastník je si vědom, že prodávající a lektor akce nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou během, nebo  po akci. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.

 • Účastník je povinen oznámit jakékoliv psychyatrické léčení i ambulantní, které proběhlo v uplynulých dvou letech a pokud se stále léčí, je možné se zúčastnit kurzu / přednášky  jedině se  souhlasem ošetřujícího lékaře.

Účast na cvičeních v průběhu vzdělávací akce:

 • Účastník je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe plně zodpovědný.

 • V průběhu vzdělávací akce jsou pokyny lektora jen návrhy a podněty, účastník má po celou dobu svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení.

 • Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu vzdělávací akce vystaven silnému fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí ne/podstoupit navrhovaná cvičení.

 • Pokud si účastník není jist svojí volbou, má právo si vyžádat konzultaci lektora. Pokud časový prostor a průběh akce tuto konzultaci neumožňuje, doporučuje se účastníkovi cvičení nepodstupovat.

 • Prodávající a lektoři upozorňují, že cvičení mohou zásadním způsobem ovlivnit Váš budoucí život.

 • Prodávající / lektor nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkovi a dalším účastníkům porušením jejich právních povinností, případně vzniklé jejich deliktním jednáním.

 • Prodávající / lektor nestanovuje místa obvyklá k ukládání svršků a osobních věcí. Za tyto věci si odpovídá účastník sám.

 • V případě nemoci nebo zranění, si účastník hradí veškeré finanční výlohy nutné k jeho ošetření sám.

Informační charakter vzdělávacích akcí

 • Vzdělávací akce dávají pouze obecný návod a doporučení určené k individuální aplikaci.

 • Ve své obecné rovině nemůže hromadná vzdělávací akce nahradit individuální konzultace (např. lékařské vyšetření, sezení s odborníkem a individuální přístup lektora apod.).

 • Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí, aby na vzdělávacích akcích předávané informace byly aktuální, a aby byly získávány ze spolehlivých zdrojů.

 • Prodávající prohlašuje, že přestože vždy přihlíží k vysoké obsahové kvalitě, že odborné názory, informace a rady prezentované lektory a dalšími osobami vykonávajícími vzdělávání, vyjadřují osobní stanovisko lektora a nemusí odrážet názory, informace a rady, které poskytuje prodávající. Jde výlučně o názory, informace a rady těchto konkrétních osob a prodávající za ně nenese jakoukoli odpovědnost, nezaručuje jejich absolutní odbornou správnost a úplnost, nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konkrétní způsob využití informací.

 • Na vzdělávací akci mohou být prezentovány informace o dalších akcích či aktivitách a službách třetích osob. Tyto informace nejsou pro účastníka závazné a mají pouze informační charakter. 

Povinnosti účastníka vzdělávací akce:

 • zdržet se účasti na akci v době akutních zdravotních obtíží.

 • informovat lektora o proběhlých či přetrvávajících zdravotních obtížích v průběhu posledních dvou let.

 • zdržet se invektiv, není-li k nim výslovně vyzván lektorem.

 • zdržet se sexuálního obtěžování a jakéhokoliv ohrožujícího a nevhodného chování, které ohrožuje nebo narušuje soukromí dalších účastníků nebo lektora.

 • zdržet se požívání alkoholu, nelegalizovaných drog a omamných látek.

 • zdržet se poškozování vybavení prostoru pro konání vzdělávací akce.

 • zdržet se hodnocení a kritizování ostatních účastníku, není-li k takovému jednání vyzván lektorem nebo druhým účastníkem, jehož se jednání má týkat.

 • zdržet se obnažování, voyerství, není-li k takovému jednání výslovně vyzván lektorem.

 • zdržet se jednání narušující soukromí dalších účastníků, není-li k takovému jednání výslovně vyzván lektorem nebo druhým účastníkem, jehož se jednání má týkat.

 • zdržet se pořizování jakýchkoliv obrazových a zvukových nahrávek ze vzdělávací akce bez výslovného souhlasu lektora nebo nahrávaných / focených osob.

 • zdržet se rozšiřování informací získaných z osobních životů ostatních účastníků.

 • zdržet se rozšiřovaní jednotlivých praktik a cvičení provozovaných na akci (doporučuje se sdělovat pouze pocity, změny v životě, pojmenování překonávání vlastních hranic apod.).

 • zdržet se netolerantního chování vůči ostatním účastníkům akce, lektorům a dalšího personálu.

 • zdržet se sebepoškozování a jednání, které by negativním způsobem ovlivnilo účastníkovo zdraví a psychiku.

 • dostavit se ke vzdělávací akci s osobní účastí nejpozději 15 min. před jejím plánovaným zahájením.

 • zavazuje se nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího a jím poskytovaných služeb.

Právo na ukončení účasti účastníkovi akce ze strany prodávajícího a lektora:

 • Lektor nebo další personál či prodávající mají právo ukončit účast účastníkovi při nedodržování jeho povinností stanovených výše.

 • Lektor může po osobní konzultaci s účastníkem ukončit účast účastníkovi i z jiných důvodů (které jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo zdraví účastníka či účastníků), které je ale povinen účastníkovi náležitě vysvětlit (případně stvrdit písemně).

Účastník je vždy sám zodpovědný za své dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, toleranci, obchodní znalosti, zdravotní stav, rodinnou situaci, pocity, jednání, konání, nekonání apod.

Odpovědnost za jednání třetích osob

 • Prodávající / lektor nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při zajištění vzdělávací akce.

 • V případě vzniku škody z ubytovací smlouvy s poskytovatelem ubytování, upozorňuje prodávající na povinnost nahlásit takovouto škodu neprodleně (nejpozději do 15 dnů) poskytovateli ubytovacích služeb. 

 

Všeobecné obchodní podmínky a účastnická dohoda v tomto znění jsou platné a účinné ode dne 30. 3. 2020.